สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
17 พ.ค. 2555

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ดาวน์โหลดนำเสนอโครงการริเริ่ม IPA

เรียน :  ทุกคน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
อำเภอสามารถดาวน์โหลดนำเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรคฺ์ IPA (แก้ไขล่าสุด)ได้โดยคลิกที่นี่ ครับ

ข่าวโดย:เอกราช

กลุ่มงาน:กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

หนังสือนำส่ง : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 442 ครั้ง